logo-colorCreated with Sketch.

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Cập nhật lần cuối: 05/2024)

Ứng Viên đồng ý với Thông Báo Quyền Riêng Tư và Văn Bản Chấp Thuận Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân ("Văn Bản Chấp Thuận") do Trusting Social xây dựng để quy định việc xử lý Dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Trusting Social với nội dung như sau:

1. Định nghĩa

1.1. "Trusting Social" là Công ty Cổ phần Trusting Social, các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết của Trusting Social (gọi chung là "Trusting Social", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi").

1.2. "Ứng Viên" là người nộp đơn xin việc hoặc ứng viên ứng tuyển vào các vị trí công việc tại Trusting Social theo quan hệ lao động, quan hệ đối tác hoặc các vị trí công việc thời vụ khác mà những người này có liên quan đến quy trình tuyển dụng của chúng tôi (gọi chung là "bạn", hoặc "của bạn").

1.3. "Dữ Liệu Cá Nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn hoặc từ đó có thể nhận biết được bạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, chức vụ, giới tính, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, kinh nghiệm làm việc, lịch sử lương bổng, quá trình học tập, kỹ năng ngôn ngữ, bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn, mã thẻ hành nghề chuyên môn, số căn cước công dân, số hộ chiếu, hình ảnh (ảnh chụp), hình ảnh và chuyển động được ghi lại bởi camera video được lắp đặt tại cơ sở của Trusting Social, cũng như các thông tin cá nhân khác và bất kỳ loại Dữ Liệu Cá Nhân nào khác mà bạn có thể tự nguyện cung cấp cho Trusting Social khi nộp hồ sơ xin việc hoặc sơ yếu lý lịch cùng bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, trong suốt quá trình tuyển dụng. Dữ Liệu Cá Nhân cũng có thể bao gồm thông tin định danh cá nhân của bất kỳ người cho ý kiến xác minh nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích xác minh các thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình tuyển dụng.

2. Mục đích thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với sự đồng ý của bạn theo Văn Bản Chấp Thuận này hoặc phù hợp với luật áp dụng, chẳng hạn như:

 • Trong trường hợp phải tuân thủ theo các quy định pháp luật;
 • Trong trường hợp cần ký kết và thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • Để phục vụ cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên liên quan nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn theo các mục đích được nêu trong Văn Bản Chấp Thuận này.

Cụ thể, Trusting Social có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho những mục đích được nêu dưới đây ("Mục Đích"):

 • Kiểm tra và đánh giá kỹ năng, trình độ chuyên môn, mong muốn của bạn đối với cơ hội nghề nghiệp mà chúng tôi cung cấp hoặc mức độ phù hợp để làm việc với Trusting Social và để đảm bảo một quá trình tuyển dụng công bằng, bình đẳng và minh bạch;
 • Trao đổi với bạn về quá trình tuyển dụng và đơn ứng tuyển của bạn;
 • Cập nhật bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được từ bạn với những thông tin mà chúng tôi thu được từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ;
 • Xác minh danh tính và độ chính xác của thông tin được cung cấp, tiến hành kiểm tra tham khảo và tiến hành kiểm tra lý lịch (nếu cần);
 • Cân nhắc bạn cho các vị trí khác ở hiện tại hoặc trong tương lai của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn, phân tích và cải thiện quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • Thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Trusting Social và bên thứ ba liên quan đến việc tuyển dụng của bạn;
 • Soạn thảo và gửi báo cáo theo yêu cầu tại các quy định pháp luật;
 • Thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết và các công việc liên quan đến nhân sự của Trusting Social (như là để cấp quyền truy cập vào dữ liệu, hệ thống của Trusting Social như một nhân viên hoặc xử lý bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào);
 • Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề lừa đảo, bảo mật hoặc kỹ thuật;
 • Tìm kiếm các tư vấn chuyên môn (bao gồm nhưng không giới hạn tư vấn pháp lý) cho bất kỳ vấn đề nào nào liên quan đến Trusting Social và/hoặc bạn; và
 • Đối với mục đích pháp lý, chẳng hạn như để tạo điều kiện cho việc tuân thủ của chúng tôi với bất kỳ quy định pháp luật hay bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan nhà nước hoặc lệnh của tòa án.

3. Nguồn thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

3.1. Trực tiếp từ bạn

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • ứng tuyển vào một vị trí công việc thông qua trang web tuyển dụng của Trusting Social, trang web tuyển dụng của bên khác hoặc bất kỳ kênh nào khác;
 • thực hiện quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • chấp nhận đề nghị việc làm với chúng tôi;
 • truy cập vào trang web tuyển dụng của chúng tôi;
 • liên hệ với chúng tôi về đơn ứng tuyển của bạn và/hoặc trạng thái, tiến độ tuyển dụng.

Khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của cá nhân khác cho chúng tôi, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã thông báo và có được sự đồng ý của những người này cho việc chia sẻ các Dữ Liệu Cá Nhân của họ với chúng tôi và Dữ Liệu Cá Nhân này có thể được xử lý cho các Mục Đích liên quan (như người giới thiệu của bạn, người liên hệ khẩn cấp, người thân, vợ hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào khác).

3.2. Từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn khác. Các nguồn này bao gồm:

 • Nhân viên Trusting Social đề xuất hoặc giới thiệu bạn là ứng viên cho một vị trí công việc cụ thể;
 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để tạo điều kiện và cải thiện quy trình tuyển dụng của chúng tôi ("Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ") (ví dụ: các đối tác tuyển dụng có thể giới thiệu bạn là ứng viên cho một vị trí công việc cụ thể, trung tâm sàng lọc sức khỏe có thể cung cấp ý kiến về việc liệu rằng điều kiện sức khoẻ của bạn có đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc hay không);
 • Các cơ sở giáo dục (ví dụ: các trường đại học, cao đẳng), nhà tuyển dụng trước đó và người giới thiệu của bạn trong việc xác nhận thông tin mà bạn đã cung cấp; và
 • Các nguồn công khai khác mà bạn có thể đã công bố thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như LinkedIn và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Trong mọi trường hợp, Trusting Social sẽ đảm bảo chỉ giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết và phù hợp cho các mục đích được quy định tại Văn Bản Chấp Thuận này.

4. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với một số bên liên quan nhằm thực hiện các Mục Đích đã được nêu. Các bên này bao gồm:

 • Các công ty con và/hoặc chi nhánh của chúng tôi;
 • Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ;
 • Cố vấn pháp lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan khác (cho mục đích thực hiện các nghĩa vụ pháp lý); và
 • Bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được yêu cầu phải tiết lộ vì lý do hợp lý (ví dụ: đối với nhân viên Trusting Social đã giới thiệu bạn cho một vị trí công việc tại Trusting Social).

Trong một số tình huống, trong khi ứng tuyển cho một vị trí công việc tại Trusting Social, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập trực tiếp bởi Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ trong tư cách là Bên Kiểm Soát và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân độc lập (tức là họ không xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho và theo chỉ đạo của Trusting Social, mà họ xác định mục đích của riêng họ trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân). Bạn hiểu và thừa nhận rằng các Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ đó sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo chính sách và thủ tục của họ và bạn cần tham khảo thông báo bảo mật của họ và/hoặc liên hệ với họ để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn có thể có liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân đang thuộc kiểm soát của họ.

5. Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

 • Đối với Ứng Viên, Trusting Social sẽ lưu giữ hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch hay bất kỳ tài liệu nào khác có chứa Dữ Liệu Cá Nhân được Ứng Viên cung cấp trong quá trình tuyển dụng để liên hệ nếu có vị trí trống mà bạn có thể phù hợp. Cho đến khi không còn cần thiết, Trusting Social sẽ xóa hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách an toàn.
 • Đối với Ứng Viên được tuyển dụng, Trusting Social sẽ chuyển và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp trong quá trình tuyển dụng vào hệ thống hồ sơ nhân viên của Trusting Social.

6. Quyền của Ứng Viên đối với Dữ Liệu Cá Nhân

Căn cứ theo quy định pháp luật, bạn có thể thực hiện các quyền:

 • được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác;
 • đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác;
 • truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi luật có quy định khác;
 • rút lại sự đồng ý của mình, trừ khi luật có quy định khác;
 • được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi luật có quy định khác;
 • yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi luật có quy định khác;
 • yêu cầu Trusting Social cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi luật có quy định khác;
 • phản đối Trusting Social xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ khi luật có quy định khác;
 • khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi có vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác;
 • tự bảo vệ theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền của bạn.

Lưu ý rằng yêu cầu của bạn có thể bị từ chối, và việc thực hiện quyền của bạn phải tuân theo các điều kiện và hạn chế do luật đặt ra.

7. Điều chỉnh và cập nhật

Ứng Viên hiểu và đồng ý rằng, Văn Bản Chấp Thuận này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Ứng Viên bằng cách đăng tại tại trang web https://trustingsocial.com/. Trách nhiệm kiểm tra và cập nhật thông tin thay đổi này thuộc về Ứng Viên. Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu, Trusting Social sẽ thu thập sự đồng ý của Ứng Viên đối với những thay đổi đó.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Văn Bản Chấp Thuận này hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn được nêu tại đây, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi tới địa chỉ data-privacy@trustingsocial.com với các thông tin sau:

Tên: [*]
Địa chỉ: [*]
Số điện thoại: [*]
Email: [*]

Để chúng tôi có thể giải quyết các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng, chúng tôi hi vọng các yêu cầu đó được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

9. Điều khoản chung

9.1. Văn Bản Chấp Thuận này có hiệu lực kể từ ngày Ứng Viên đồng ý với Văn Bản Chấp Thuận này và đồng thời là Thông báo xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Ứng Viên cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Văn Bản Chấp Thuận này.

9.2. Văn Bản Chấp Thuận này được lập ra chỉ nhằm mục đích duy nhất là điều chỉnh hoạt động Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ theo các quy định pháp luật. Nói cách khác, Văn Bản Chấp Thuận này có hiệu lực pháp lý độc lập và không phụ thuộc vào hợp đồng liên quan đến việc tuyển dụng giữa Trusting Social và Ứng Viên.

9.3. Ứng Viên đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện được nêu tại Văn Bản Chấp Thuận này. Các vấn đề chưa được quy định được thực hiện theo quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Văn Bản Chấp Thuận này trong từng thời kỳ.

9.4. Nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ chủ động thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Trường hợp không thương lượng được, các bên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.